Propisi - Rudarstvo

Zakon o rudarstrvu i geološkim istraživanjima - možete preuzeti ovde....

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Pravilnik o visini naknade za korišćenje podataka o geološkim istraživanjima
•    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezevi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima
•    Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje potencionalnost područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina
•    Pravilnik o načinu vršenja rudarskih merenja
•    Pravilnik o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina
•    Pravilnik o načinu prenosa odobrenja za geološka istraživanja
•    Pravilnik o sadržini godišnjeg izveštaja za obavljanje eksploatacije mineralnih sirovina
•    Pravilnik o sadržini dugoročnog programa eksploatacije ležišta mineralnih sirovina i godišnjih planova izvođenja rudarskih radova
•    Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja
•    Pravilnik o sadržini rudarskih projekata
•    Pravilnik o sadržini studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina
•    Pravilnik o uslovima za obavljanje određenih stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
•    Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ustupanje izvođenja geoloških istražnih radova i dodelu sredstava za izvođenje tih radova
•    Pravilnik o uslovima i načinu vršenja tehničkog pregleda rudarskih objekata
•    Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade projekta i elaborata i izvođenja geoloških istraživanja
•    Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
•    Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za geološka istraživanja u 2014
•    Uredba o visini naknade za korišćenje sirovina za dobijanje građ. materijala za 2014.
•    Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje min sirovina u 2014.
•    Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.