Propisi - Zaštita životne sredine

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu - možete preuzeti ovde...

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Pravilnik o vrsti ambalaže sa dugim vekom trajanja
•    Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom
•    Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje
•    Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži i njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu graničnih vrednosti
•    Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava
•    Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala
•    Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
•    Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom
•    Pravilnik o hemikalijama za koje se utvrđuje kaucija za ambalažu
•    Uredba o kriterijumima za obračun za ambalažu ili upakovani proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade
•    Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2010. do 2014.

 

Zakon o vodama - možete preuzeti ovde...

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Uredba o programu monitoringa statusa voda u 2013.
•    Odluka o otvaranju budžetskog fonda za vode RS
•    Pravilnik o parametrima ekološkog, hemijskog i kvantitativnog statusa površinskih i podzemnih voda
•    Pravilnik o referentnim uslovima površinskih voda
•    Uredba o visini naknade za vode u 2013.
•    Uredba o GV hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode
•    Uredba o GVE zagađujućih materija u vode
•    Uredba o godišnjem programu monitoringa statusa voda u 2012
•    Uredba o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2014.

 

Zakon o zaštiti životne sredine - možete preuzeti ovde...

•    Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine
•    Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara
•    Odluka o pokrajinskom budžetskom fondu za zaštitu životne sredine
•    Odluka o utvrđivanju nacionalnog programa zaštite životne sredine
•    Pravilnik o visini troškova za dodelu ekološkog znaka
•    Pravilnik o visini troškova za dostavljanje informacija o zaštiti životne sredine
•    Pravilnik o legitimaciji inspektora za zaštitu životne sredine
•    Pravilnik o listi opasnih materija i dokumentima za seveso postrojenja
•    Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra zagađivanja
•    Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine
•    Pravilnik o opremi i oznakama inspektora za zaštitu životne sredine
•    Pravilnik o sadržini dokumentacije za dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
•    Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju
•    Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa
•    Pravilnik o usklađenim iznosima naknada za zagađivanje životne sredine
•    Pravilnik o uslovima za dodelu prava na korišćenje ekološkog znaka
•    Pravilnik o uslovima za stručne organizacije za ispitivanje otpada
•    Pravilnik o utvrđivanju naknade za zagađivanje životne sredine
•    Uredba o informacionom sistemu zaštite životne sredine
•    Uredba o naknadi za zagađivanje životne sredine
•    Uredba o naknadi za zaštitu životne sredine i najvišem iznosu naknade
•    Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
•    Uredba o praćenju kvaliteta zemljišta i remedijacionim programima
•    Uredba o uslovima za povraćaj ili oslobađanje od plaćanja naknade za zaštitu životne sredine
•    Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine

 

Zakon o upravljanju otpadom - možete preuzeti ovde...

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Pravilnik o izgledu i sadržini dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
•    Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
•    Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave
•    Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama
•    Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja
•    Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, kao i uputstvu za njegovo popunjavanje
•    Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvu za njegovo popunjavanje
•    Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada
•    Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest
•    Pravilnik o postupku za skladištenje, pakovanje i obeležavanje opasnog otpada
•    Pravilnik o postupku upravljanja sa POPs otpadom
•    Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada
•    Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom
•    Pravilnik o sakupljanju, transportu, skladištenju i tretmanu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina
•    Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
•    Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina
•    Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima
•    Pravilnik o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
•    Strategija upravljanja otpadom
•    Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman
•    Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje
•    Uredba o listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola
•    Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine
•    Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
•    Uredbao odlaganju otpada na deponije

 

Zakon o hemikalijama - možete preuzeti ovde...

•    Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost
•    Odluka o visini naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikalijama
•    Pravilnik o dozvolama za obavljanje deletnosti prometa naročito opasnih hemikalija
•    Pravilnik o ispitivanju opasnih svojstava hemikalija
•    Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija
•    Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija prema GHS sistemu
•    Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB
•    Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija
•    Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama
•    Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije
•    Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
•    Pravilnik o registru hemikalija
•    Pravilnik o savetniku za hemikalije
•    Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
•    Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija
•    Spisak klasifikovanih supstanci
•    Spisak klasifikovanih supstanci 2
•    Uputstvo u utvrđivanju preventivnih mera za čuvanje, skladištenje i korišćenje opasnih hemikalija

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn